Unsere Botschafterinnen und Botschafter

Roman_Fuechslin    Botschafter Roman Füchslin, Goldau: am 01.02.2013 ernannt

 

juerg_senn   Botschafter Jürg Senn, Frauenfeld: am 01.01.2007 ernannt

Unsere stillen Botschafterinnen und Botschafter

Kanton Bern
1 stiller Botschafter
1 stille Botschafterin

Kanton Freiburg
1 stiller Botschafter

Kanton Solothurn
1 stiller Botschafter

Kanton Thurgau
3 stille Botschafterinnen
3 stille Botschafter

Kanton Zürich
1 stiller Botschafter